La ciutat que construeixen amb les seues pràctiques i discursos els actors que per ella es mouen

Josepa Cucó

La ciutat, en els seus espais oberts, exteriors, en la seua textura rugosa de ciment, es desgrana a l’esdevenir diari

Teresa del Valle

Tota activitat humana transcurreix dins de la societat sense que ningú puga sostraure’s del seu influx

Georg Simmel

El límit de la ciutat no està regit per la distància sinó pel temps

F. Sáenz de Oiza

SERVEIS

Eixam desenvolupa una enginyeria metodològica amb l’objectiu és dissenyar les millors eines per a les necessitats del client. En aquest sentit, cada disseny és únic i adaptat. El procés d’obtenció de la informació és molt més eficient, la qual cosa repercuteix directament en els resultats. És per això que utilitzem metodologies quantitatives i qualitatives o la seua combinació segons les característiques específiques de cada projecte.

METODOLOGIA QUALITATIVA

Entrevistes dirigides,
semidirigides i obertes

Grups de discussió (focus group)
i entrevistes grupals

Metodologies participatives: grup nominal, mapejat social, matriu d’escenaris, etc.

Observació participant
i sistemàtica

METODOLOGIA QUANTITATIVA

Enquestes i qüestionaris personals,
telefònics i online

Estudis Panell
i Òmnibus

Explotació estadística
(programes informàtics)

Estudis
de mercat

VALORS Y OPINIÓ

Serveis relacionats amb l’organització de l’empresa: treballadors, clima laboral, atributs diferenciadors de la empresa, etc.

Pla d’igualtat

Responsabilitat Social de l’Empresa

Avaluació i qualitat

Pla d’optimització del clima laboral

PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ

Serveis destinats a la implementació de processos participatius en el marc de plans, programes o polítiques públiques.

Pla de participació municipal

Desenvolupament de metodologies participatives

Assessorament i formació en participació ciutadana

ASSESSORIA AL
SECTOR PÚBLIC

Serveis d’assessoria orientats al sector públic.

Disseny de projectes

Diagnòstic i impacte social

Avaluació de programes, serveis i polítiques públiques

IMATGE I PUBLICITAT

Serveis destinats a analitzar la imatge que tenen els productes, serveis o la pròpia empresa en el mercat.

Impacte publicitari

Imatge i posicionament social de la marca, producte, servei o empresa

Test de producte, marca o servei

COMPORTAMENT
DEL CONSUMIDOR

Serveis dirigits a conèixer en profunditat el comportament de consumidors, clients, públics i mercats.

Hàbits de consum

Estudis de satisfacció del client

Evolució del comportament del consumidor

ORGANITZACIÓ
DE L’EMPRESA

Serveis relacionats amb l’organització de l’empresa: treballadors, clima laboral, atributs diferenciadors de la empresa, etc.

Pla d’igualtat

Responsabilitat Social de l’Empresa

Avaluació i qualitat

Pla d’optimització del clima laboral

TREBALL DE CAMP

Serveis de treball de camp parcial o en la seua totalitat.

Tècniques quantitatives: enquesta (personal, telefònica, online), Panel, etc.

Tècniques qualitatives: entrevistes, grups de discussió, etc.

Tècniques participatives: grup nominal, mapejat social, matriu d’escenaris presents i futurs, sociogrames, etc.

Etnografia intensiva

Tractament i anàlisi de dades: SPPS, Excel, Atlas.ti

Serveis de transcripció

FORMACIÓ

Serveis de formació especialitzada a través de cursos, tallers o seminaris personalitzats.

Tècniques d’investigació social: quantitatives, qualitatives i implicatives

Tractament i anàlisi de dades: SPPS, Excel, Atlas.ti

Innovació social, avaluació de polítiques públiques, processos participatius, comunicació institucional

CLIENTS

i molts mes

QUI SOM?

«Som una empresa de socioantropologia aplicada especialitzada en enginyeria metodològica»

Eixam és una empresa d’estudis sociològics i de mercat especialitzada en el disseny i desenvolupament d’investigacions així com en l’assessoria metodològica. Eixam va nàixer l’any 2011 encara que des de 2005 la idea rondava al cap de les seves dues sòcies fundadores. El seu desig era dedicar-se a la investigació social aplicada. Des de l’inici d’aquesta aventura empresarial hem fet molta feina de camp, tant qualitatiu com qualitatiu, especialment per UV i UPV, incloent projectes de I+D+i.

Amb el temps hem trobat el nostre espai en el mercat a través d’estudis per a empreses i institucions, destacant els sectors del turisme, farmacèutic o comercial. A més, hem realitzat formació especialitzada en mètodes d’investigació social i emprenedoria social.